Leverings- en verkoopvoorwaarden


1. Algemeen

Door de bestelling verklaart de koper zich akkoord met deze voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door ce-shop.be werden aanvaard. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle eventueel schriftelijke of gedrukte voorwaarden die de koper zou kunnen stellen.

 


2. Akkoord

Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden akkoord gaat.

 


3. Prijsopgave

Alle prijzen vermeld op onze website zijn in euro (€) en inclusief 21% BTW en worden behoudens overmacht door ce-shop.be gegarandeerd. Na aankoop ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per e-mail met een prijsspecificatie. Leveringskosten zijn inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 6.

 


4. Bevestiging bestelling

Uw aankoop is afgerond na het drukken op de bestelknop, waarna u een bevestiging van uw bestelling per e-mail ontvangt. De afhandeling of correspondentie gebeurt via de website http://www.ce-shop.be/ of per e-mail via webshop@grce.be.
Op het moment van bevestiging is de bestelling bindend en kan deze niet ongedaan gemaakt worden.

 


5. Betaling

Betalen kan via overschrijving. Na uw bestelling ontvangt u van ons de betaalgegevens.
Als de bank- of kredietinstelling weigert de betaling goed te keuren wordt de verkoop als nietig en onbestaand beschouwd.

 


6.Leveringskosten

Transport + verwerkingskost binnen België via UPS: 17,50€ incl. BTW.
Voor andere landen: verzendkosten op aanvraag.

 


7. Levering

De goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling. Uw bestelling wordt aan huis bezorgd door UPS. Elke melding betreft levertijd is puur indicatief.
Een vertraging in de ce-shop.be levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. In geval van overmacht is ce-shop.be gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, of de levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vergoeding vanwege ce-shop.be. Indien de koper enige op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft heeft ce-shop.be het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij de levering ontvangt de koper een factuur.

 


8. Zichttermijn

In overeenstemming met Europese wetgeving hebt u een zichttermijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van de producten. Gedurende deze termijn kunt u de koopovereenkomst ontbinden en de producten terugsturen. Neemt u voor verdere aanwijzingen contact op met onze dienst. (webshop@grce.be)

 


9. Non-conformiteit & zichtbare gebreken

ce-shop.be ziet er op toe dat u die producten geleverd krijgt die u besteld hebt. Ze worden ook in uw e-mailbevestiging vermeld. Mocht u toch de verkeerde producten ontvangen hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze dienst (webshop@grce.be) voor retournering. Wij regelen zo spoedig mogelijk een herstelverzending.

 


10. Retourzendingen

Het terugsturen kan enkel na schriftelijk akkoord van ce-shop.be volgens de gegeven verzendinstructies. Hierbij dienen goederen voldoende gefrankeerd te zijn en niet beschadigd in de originele, ongemerkte en onaangebroken verpakking bij ons aan te komen. Beschadigde, gepersonaliseerde en/of geopende goederen worden nooit terugbetaald. Bij retournering worden er restockage kosten aangerekend aan 25% van het totale factuurbedrag.

 


11. Privacy & Gegevensbeheer

Uw persoonlijke informatie die u aan ce-shop.be verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt door ce-shop.be voor het beheer van uw huidige en toekomstige bestelling/leveringen en kan tevens worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. U kan uw gegevens opvragen bij ce-shop.be en een aanpassing of de verwijdering ervan vragen. De gegevens worden nooit zonder uw persoonlijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

 


12. Toepasselijk recht

Op deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden geldt het Belgische recht. De Rechtbank van het arrondissement Hasselt is exclusief bevoegd.